محورهای جشنواره نانو

مدرسه تابستانی
در این رویکرد، هفت موضوع چالش برانگیز برای تحقیق در نظرگرفته شده است که به ترتیب؛ دو موضوع برای دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره دوم، دو موضوع برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دو موضوع برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و یک موضوع ویژه نیز با عنوان "پروژه توانا" برای دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم تعریف شده‌است.
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی نانو
دانش آموزان دراین محور میتوانند در دو قالب سمینارهای علمی و اختراعات شرکت کنند. این محور از رویداد برای آن دسته از دانش آموزانی طراحی شده است که طی سال تحصیلی به انجام پژوهش در مدرسه/پژوهشسرا پرداخته و قصد دارند نتایج پژوهش خود را منتشر نمایند و یا علاقه مند به انجام پژوهش در موضوعات مشخص هستند. پژوهش با موضوع آزاد باید مرتبط با علوم و فناوری نانو باشد.

عنوان‌های پژوهشی

آب و محیط زیست
انرژی
سلامت و بهداشت
مواد غذایی و کشاورزی