محورهای نمایشگاه دستاوردها

محورهای جشنواره


ردیف محور پایه یا مقطع تحصیلی
۱ کارسازه پایة نهم و متوسطة دوم
۲ مقاله علمی پژوهشی پایة نهم و متوسطة دوم
۳ گزارش علمی متوسطة اول و متوسطة دوم
۴ طراحی محصول متوسطة دوم
۵ محصول کمک آموزشی پایة پنجم و ششم، متوسطة اول و متوسطة دوم
۶ بازی و سرگرمی تمام مقاطع تحصیلی
۷ آثار هنری (شامل نقاشی و داستان) تمام مقاطع تحصیلی