محبوب‌ترین جدیدترین پرمخاطب‌ترین

برنامه دوره آموزش مجازی کیت آموزشی "دارورسانی هدفمند و سنتز نانوذرات مغناطیسی"

تیر مرداد
تاریخ کلاس ساعت کلاس محتوای آموزشی تاریخ کلاس ساعت کلاس محتوای آموزشی
۲۰ تیر ۹ الی ۱۰ واکنش های رسوبی و پایدارسازی نانوذرات ۳ مرداد ۹ الی ۱۰ واکنش های رسوبی و پایدارسازی نانوذرات ثبت نام
۲۷ تیر ۹ الی ۱۰ واکنش های هم رسوبی (سنتز نانوذرات مغناطیسی) و پایدارسازی نانوذرات ۱۰ مرداد ۹ الی ۱۰ واکنش های هم رسوبی (سنتز نانوذرات مغناطیسی) و پایدارسازی نانوذرات
منتظر برگزاری این دوره‌ها باشید