ایمنی در آزمایشگاه

نکات ایمنی در آزمایشگاه یکی از مهمترین مسائلی است که دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه فناوری نانو باید برای حفظ سلامت و ایمنی خود رعایت نمایند. در این فیلم که توسط خانم دکتر مرضیه شیرازی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده است، به بحث ایمنی در آزمایشگاه پرداخته شده‌است