مقدمه‌ای برعلوم و فناوری نانو، نانو در طبیعت

از پدیده‌های جالب توجه در طبیعت وجود نانومواد و نانوساختارها در جانداران، گیاهان و حیوانات است، که دانشمندان از این پدیده‌های نانومقیاس برای ساخت محصولات مبتنی بر فناوری نانو الهام می‌گیرند. در این فیلم بحث "نانودرطبیعت" توسط خانم دکتر مرضیه شیرازی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو آموزش داده شده است.