مقدمه‌ای برعلوم و فناوری نانو، آشنایی با فناوری نانو

این فیلم به بررسی مبانی علوم و فناوری نانو و اهمیت مقیاس نانومتر می‌پردازد، که توسط خانم دکتر مرضیه شیرازی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو تدریس شده‌است.