لیست نهادهای ترویجی که در رویدادهای مختلف باشگاه نانو فعال بوده و از نظر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امکان فعالیت در این رویدادها را دارند، در فایل زیر قابل مشاهده است. در این فایل نام استان، شهر، نهاد و نام نماینده آن نهاد مشخص شده است. همچنین نامه معرفی این نهادها به مدیران کل اداره آموزش و پرورش استان ها، با امضای مدیر کارگروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در همین صفحه قابل دریافت است.