نتایج ارزیابی
20 فروردین ۱۳۹۸

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اسفند ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

17روز 07ساعت 42 دقیقه 13ثانیه

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام رتبه بندی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷

58Days 05Hours 42Minutes 13Seconds
نتایج ارزیابی
20 فروردین ۱۳۹۸

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد اسفند ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

17روز 07ساعت 42 دقیقه 13ثانیه

اعلام رتبه بندی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷

58Days 05Hours 42Minutes 13Seconds