نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
۳ دی ۱۳۹۷

ششمین نمایشگاه «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» سوم تا ششم دی ماه سال ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین‌المللی تهران (سالن خلیج فارس) برگزار می‌گردد.

14روز 07ساعت 51دقیقه 33ثانیه
نتایج ارزیابی
۱۰ دی ۱۳۹۷

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد آذر ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

21Days 11Hours 51Minutes 33Seconds

نتایج ارزیابی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد دی ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

51Days 11Hours 51Minutes 33Seconds

نتایج ارزیابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد بهمن ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

81Days 11Hours 51Minutes 33Seconds
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام رتبه بندی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷

161Days 10Hours 51Minutes 33Seconds

اعلام رتبه بندی عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شبکه توانا در سال ۱۳۹۷

161Days 10Hours 51Minutes 33Seconds
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
۳ دی ۱۳۹۷

ششمین نمایشگاه «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» سوم تا ششم دی ماه سال ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین‌المللی تهران (سالن خلیج فارس) برگزار می‌گردد.

14روز 07ساعت 51دقیقه 33ثانیه

نتایج ارزیابی
۱۰ دی ۱۳۹۷

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد آذر ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

21Days 11Hours 51Minutes 33Seconds

نتایج ارزیابی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

 اعلام نتایج ارزیابی عملکرد دی ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

51Days 11Hours 51Minutes 33Seconds

نتایج ارزیابی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد بهمن ۹۷ آزمایشگاه های فناوری نانو شبکه توانا

ارزیابی‌ عملکرد آزمایشگاه های فناوری نانو (عضو شبکه توانا) بر اساس گزارش های ارسالی توسط آزمایشگاه ها که لازم است تا ۳۰ام هرماه ارسال گردد، انجام شده و در دهه اول ماه بعد اعلام می شود.

81Days 11Hours 51Minutes 33Seconds