• آیین نامه اجرایی مسابقات دانش آموزی توانمند در سال ۱۳۹۶

    دانلود مشاهده

آیین‌نامه‌ها

آیین نامه اجرایی مسابقات دانش آموزی توانمند شامل موارد ذیل است:

 

قوانین اجرایی

۱- شرایط عمومی شرکت در مسابقه توانمند   ۲- زمان و نحوه ثبت نام در مسابقه توانمند   ۳- محورهای رقابتی مسابقه توانمند

 ۴- زمان و مکان برگزاری مسابقه توانمند      ۵- جوایز مسابقه توانمند

 

قوانین مسابقات و نحوه ی داوری

۱- قوانین ساخت نمونه سطح آبگریز             ۲- نحوه اجرای مسابقه سطح آبگریز                    ۳-  نحوه امتیازدهی مسابقه سطح آبگریز

۴  – قوانین ساخت نمونه نانوالیاف              ۵-  تهیه مستندات نمونه ارسالی نانو الیاف           ۶-  نحوه اجرای مسابقه نانوالیاف

۷- نحوه اجرای مسابقه نانوالیاف                  ۸- نحوه امتیازدهی مسابقه نانوالیاف