آیین‌نامه‌ها

 اطلاعات مربوط به بخش های مختلف جشنواره دانش آموزی علوم وفناوری نانو را که شامل ۳ قسمت می باشد;به تفکیک مشاهده نمایید.

بخش های جشنواره به شرح ذیل می باشد:

۱- مقالات (مشمول کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم(نهم)و بالاتر)

۲- کارسازه (مشمول کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم(نهم)و بالاتر)

۳- آثارهنری که در این بخش مشمول کلیه رده های تحصیلی دانش آموزی می باشد.