آیین‌نامه‌ها

شبکه آموزشی آزمایشگاه‌های دانش آموزی در تلاش است حداکثر بهره برداری از آزمایشگاه‌های تجهیز شده انجام شود. بدین منظور آیین‌نامه‌های حمایتی و اجرایی مختلفی در نظر گرفته شده است که کارشناسان و مدیران مراکز با استناد به این آیین‌نامه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را انجام داده و از حمایت‌های مادی و معنوی در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند. هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه‌ها، ایجاد دستورالعمل‌های حمایتی و اجرایی یکپارچه برای مراکز تجهیز شده است که مسیر اجرا را هرچه بیشتر برای مسولان آزمایشگاه‌ها روشن نماید.