• تعداد بازدید : ۴۲۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۳۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۳۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۳۹۳رای : ۴.۳
 • تعداد بازدید : ۴۷۹رای : ۳.۹
 • تعداد بازدید : ۴۰۵رای : ۴.۲
 • تعداد بازدید : ۴۷۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۷۹
 • تعداد بازدید : ۸۸
 • تعداد بازدید : ۸۴
 • تعداد بازدید : ۸۴
 • تعداد بازدید : ۱۹۳رای : ۱.۵
 • تعداد بازدید : ۲۹۰
 • تعداد بازدید : ۲۴۴
 • تعداد بازدید : ۲۴۹
 • تعداد بازدید : ۲۴۲
 • تعداد بازدید : ۲۵۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۰رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۲۶۶
 • تعداد بازدید : ۲۱۴رای : ۳.۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۴۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۲
 • تعداد بازدید : ۹۸
 • تعداد بازدید : ۱۵۶
 • تعداد بازدید : ۱۳۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۴۳
 • تعداد بازدید : ۱۱۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۴رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۲۱
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۶۸
 • تعداد بازدید : ۱۱۶
 • تعداد بازدید : ۷۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۲
 • تعداد بازدید : ۷۸رای : ۴.۴
 • تعداد بازدید : ۷۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۷۳
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۴۱
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۸۴رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۰۳رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۹۲رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۱۰۳رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۸۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۰رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۲۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۴۹رای : ۲.۷
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۵۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۳۱
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹رای : ۳.۵
 • تعداد بازدید : ۸رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۲
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۲
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۶۹
 • تعداد بازدید : ۷۹
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۷۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۵
 • تعداد بازدید : ۷۰
 • تعداد بازدید : ۷۵رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۷۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۶۴
 • تعداد بازدید : ۶۰
 • تعداد بازدید : ۶۸
 • تعداد بازدید : ۹۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۹
 • تعداد بازدید : ۷۰
 • تعداد بازدید : ۱۰۰
 • تعداد بازدید : ۷۵
 • تعداد بازدید : ۵۵
 • تعداد بازدید : ۶۹
 • تعداد بازدید : ۵۴
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۵۰
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۸۲
 • تعداد بازدید : ۳۹
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۶۳
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۳۱
 • تعداد بازدید : ۵۷رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۳۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۳۳
پنجمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو نشست هم‌اندیشی مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور و مسئولان شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی توانا اولین نشست کانون رشد و توسعه استعدادهای باشگاه نانو اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی توانا در شهر سوژو چین اختتامیه ششمین المپیاد دانش آموزی نانو باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو غرفه توانا در هشتمین جشنواره علوم و فناوری نانو یازدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو سومین دوره مهارت آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی توانا- مشهد چهلمین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاه‌های توانا در شهر یزد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در زنجان استان یزد؛ میزبان دومین هفته استانی فناوری نانو دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزاری مسابقه جورچین در شهرستان نور نمایشگاه استانی هفته پژوهش در پژوهش‌سرای دکتر غضنفریان زنجان حضور 220 دانش‌آموز بابلسری در سمینار آشنایی با فناوری نانو 710 دانش‌آموز از آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در مراغه بازدید کردند کارگاه‌های آشنایی با دستگاه تولید نانوالیاف در آزمایشگاه دانش‌آموزی ایلام برگزار شد نمایشگاه هفته استانی توانا در شهرستان نور برگزار شد سمینار ترویجی دبیران با موضوع فناوری نانو در اصفهان برگزار شد نمایشگاه هفته توانا در بابلسر برگزار شد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور برگزار شد کارگاه دانش آموزی نانو در بجنورد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در آزمایشگاه دانش‌آموزی شهرضا برگزار شد حضور دانش‌آموزان عباس‌آبادی در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور بازدید 350 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در جیرفت بازدید دانش‌آموزان شهرستان‌های تهران از آزمایشگاه نانو شهرستان ری باشگاه نانو در نمایشگاه مشهد فجرآفرین آزمایشگاه دانش‌آموزی بهشهر، به همت خیرین هم‌زمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد بازدید 480 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در شیراز نمایشگاه هفته استانی توانا در فسا آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو با همکاری خیرین در شهر ساری افتتاح شد بازدید 360 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در استهبان بازدید 900 دانش‌آموز و دبیر از نمایشگاه هفته استانی توانا در ایلام بازدید 420 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در ملایر بازدید 400 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در همدان بازدید 1500 دانش‌آموز لرستانی از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان دورود بازدید 390 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان کرمانشاه بازدید بیش از 1200 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان قروه بازدید 750 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان زنجان بازدید 300 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان اراک بازدید 1000 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان سنندج برگزاری نمایشگاه استانی توانا هم‌زمان با افتتاح آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در دامغان بازدید بیش از 300 دانش‌آموز، دانشجو و دبیر سمنانی از نمایشگاه استانی توانا بازدید بیش از 300 دانش‌آموز و دبیر شاهرودی از نمایشگاه استانی توانا آزمایشگاه نانو ناحیه 2 بندرعباس به همت خیرین راه‌اندازی شد کارگاه آموزشی تجهیزات نانو (توانا) در شهر استانبول برگزار شد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در نیشابور دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در کرمان برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای ناحیه 6 مشهد کارگاه مقدماتی هفتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان کشوری در مشهد برگزار شد همکاری‌های آموزشی ایران و چین پروژه آزمایشگاهی اردوی علمی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو آزمون کتبی نهایی برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو بازدید برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو از شرکت‌های فعال در حوزه نانو افتتاحیه اردوی عملی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو اختتامیه هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو ارائه بسته‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، پایه و پیشرفته در غرفه توانا برگزاری کارگاه‌های فناوری نانو در مدارس هندوستان به همت شبکه توانا