• تعداد بازدید : ۴۵۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۰۰رای : ۴.۳
 • تعداد بازدید : ۴۷۶رای : ۴.۵
 • تعداد بازدید : ۴۹۱رای : ۳.۹
 • تعداد بازدید : ۴۴۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۰۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۱۵رای : ۴.۲
 • تعداد بازدید : ۷۹
 • تعداد بازدید : ۶۹
 • تعداد بازدید : ۷۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۸
 • تعداد بازدید : ۱۱۶رای : ۳.۷
 • تعداد بازدید : ۹۴رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۷۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۴
 • تعداد بازدید : ۲۵۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۴
 • تعداد بازدید : ۲۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۶۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۶رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۲۴۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۱
 • تعداد بازدید : ۱۴۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵۹
 • تعداد بازدید : ۹۴
 • تعداد بازدید : ۱۵۱
 • تعداد بازدید : ۱۴۴
 • تعداد بازدید : ۱۴۳رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۴۲
 • تعداد بازدید : ۱۲۷رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۵۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۷
 • تعداد بازدید : ۱۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۳۱
 • تعداد بازدید : ۸۳
 • تعداد بازدید : ۸۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۷۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۲رای : ۴.۴
 • تعداد بازدید : ۶۵
 • تعداد بازدید : ۷۰
 • تعداد بازدید : ۷۴
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۵۰
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۱۰۹رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۸۷رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۰۵رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۹۶رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۱۰۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۶رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۸۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۶۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۲۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۱۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۴۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۰
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۶۸رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۰رای : ۲.۷
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۳۱
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۶۲
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۵۶
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۵۵
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۷۰
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۸۰
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۷۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۱
 • تعداد بازدید : ۷۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۲رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۳۴
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۶۰
 • تعداد بازدید : ۷۴
 • تعداد بازدید : ۷۲
 • تعداد بازدید : ۶۶
 • تعداد بازدید : ۶۲
 • تعداد بازدید : ۷۳
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۸۰
 • تعداد بازدید : ۷۴
 • تعداد بازدید : ۷۱
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۵۵
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۵۰
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۱۲۲
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۷۴
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۳۹رای : ۵
پنجمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو نشست هم‌اندیشی مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور و مسئولان شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی توانا اولین نشست کانون رشد و توسعه استعدادهای باشگاه نانو اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی توانا در شهر سوژو چین اختتامیه ششمین المپیاد دانش آموزی نانو باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو غرفه توانا در هشتمین جشنواره علوم و فناوری نانو یازدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو سومین دوره مهارت آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی توانا- مشهد چهلمین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاه‌های توانا در شهر یزد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در زنجان استان یزد؛ میزبان دومین هفته استانی فناوری نانو دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزاری مسابقه جورچین در شهرستان نور نمایشگاه استانی هفته پژوهش در پژوهش‌سرای دکتر غضنفریان زنجان حضور 220 دانش‌آموز بابلسری در سمینار آشنایی با فناوری نانو 710 دانش‌آموز از آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در مراغه بازدید کردند کارگاه‌های آشنایی با دستگاه تولید نانوالیاف در آزمایشگاه دانش‌آموزی ایلام برگزار شد نمایشگاه هفته استانی توانا در شهرستان نور برگزار شد سمینار ترویجی دبیران با موضوع فناوری نانو در اصفهان برگزار شد نمایشگاه هفته توانا در بابلسر برگزار شد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور برگزار شد کارگاه دانش آموزی نانو در بجنورد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در آزمایشگاه دانش‌آموزی شهرضا برگزار شد حضور دانش‌آموزان عباس‌آبادی در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور بازدید 350 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در جیرفت بازدید دانش‌آموزان شهرستان‌های تهران از آزمایشگاه نانو شهرستان ری باشگاه نانو در نمایشگاه مشهد فجرآفرین آزمایشگاه دانش‌آموزی بهشهر، به همت خیرین هم‌زمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد بازدید 480 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در شیراز نمایشگاه هفته استانی توانا در فسا آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو با همکاری خیرین در شهر ساری افتتاح شد بازدید 360 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در استهبان بازدید 900 دانش‌آموز و دبیر از نمایشگاه هفته استانی توانا در ایلام بازدید 420 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در ملایر بازدید 400 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در همدان بازدید 1500 دانش‌آموز لرستانی از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان دورود بازدید 390 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان کرمانشاه بازدید بیش از 1200 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان قروه بازدید 750 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان زنجان بازدید 300 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان اراک بازدید 1000 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان سنندج برگزاری نمایشگاه استانی توانا هم‌زمان با افتتاح آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در دامغان بازدید بیش از 300 دانش‌آموز، دانشجو و دبیر سمنانی از نمایشگاه استانی توانا بازدید بیش از 300 دانش‌آموز و دبیر شاهرودی از نمایشگاه استانی توانا آزمایشگاه نانو ناحیه 2 بندرعباس به همت خیرین راه‌اندازی شد کارگاه آموزشی تجهیزات نانو (توانا) در شهر استانبول برگزار شد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در نیشابور دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در کرمان برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای ناحیه 6 مشهد کارگاه مقدماتی هفتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان کشوری در مشهد برگزار شد همکاری‌های آموزشی ایران و چین پروژه آزمایشگاهی اردوی علمی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو آزمون کتبی نهایی برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو بازدید برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو از شرکت‌های فعال در حوزه نانو افتتاحیه اردوی عملی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو اختتامیه هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو ارائه بسته‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، پایه و پیشرفته در غرفه توانا برگزاری کارگاه‌های فناوری نانو در مدارس هندوستان به همت شبکه توانا