• تعداد بازدید : ۴۹۶رای : ۳.۹
 • تعداد بازدید : ۴۲۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۲۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۶۱رای : ۳.۷
 • تعداد بازدید : ۴۱۹رای : ۴.۲
 • تعداد بازدید : ۴۶۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۸۲رای : ۴.۵
 • تعداد بازدید : ۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۸۹
 • تعداد بازدید : ۱۰۲
 • تعداد بازدید : ۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۱۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۵۴
 • تعداد بازدید : ۲۶۱
 • تعداد بازدید : ۲۷۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۶۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۲۴۸
 • تعداد بازدید : ۲۷۴
 • تعداد بازدید : ۲۶۱
 • تعداد بازدید : ۱۶۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۰۱
 • تعداد بازدید : ۲۱۹رای : ۳.۵
 • تعداد بازدید : ۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۰رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۱۵۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۲
 • تعداد بازدید : ۱۴۰
 • تعداد بازدید : ۱۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۴۲رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۴۹
 • تعداد بازدید : ۲۶۳رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۲۳
 • تعداد بازدید : ۷۵
 • تعداد بازدید : ۷۶
 • تعداد بازدید : ۹۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۵
 • تعداد بازدید : ۸۰
 • تعداد بازدید : ۸۶
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۹رای : ۴.۵
 • تعداد بازدید : ۹۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۱رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۱۳رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۸۷رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۹۷رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۸۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۲۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۴۱
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۲.۷
 • تعداد بازدید : ۵۵رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۵۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۶
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۶۱
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۲۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۳رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۳۹
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۳۵
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۲
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۶۳
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۴۱
 • تعداد بازدید : ۶۳
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۶۰
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۷۲
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۸۰
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۸۴رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۸۷
 • تعداد بازدید : ۱۳۷
 • تعداد بازدید : ۸۱
 • تعداد بازدید : ۷۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۴
 • تعداد بازدید : ۶۱
 • تعداد بازدید : ۷۳
 • تعداد بازدید : ۵۴
 • تعداد بازدید : ۶۵
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۱۰۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۵
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۷۶
 • تعداد بازدید : ۸۲
 • تعداد بازدید : ۶۰
 • تعداد بازدید : ۱۱۲
 • تعداد بازدید : ۶۱
 • تعداد بازدید : ۷۳
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۱
 • تعداد بازدید : ۳۵
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۷۵
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۹رای : ۵
پنجمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو نشست هم‌اندیشی مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور و مسئولان شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی توانا اولین نشست کانون رشد و توسعه استعدادهای باشگاه نانو اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی توانا در شهر سوژو چین اختتامیه ششمین المپیاد دانش آموزی نانو باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو غرفه توانا در هشتمین جشنواره علوم و فناوری نانو یازدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو سومین دوره مهارت آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی توانا- مشهد چهلمین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاه‌های توانا در شهر یزد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در زنجان استان یزد؛ میزبان دومین هفته استانی فناوری نانو دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزاری مسابقه جورچین در شهرستان نور نمایشگاه استانی هفته پژوهش در پژوهش‌سرای دکتر غضنفریان زنجان حضور 220 دانش‌آموز بابلسری در سمینار آشنایی با فناوری نانو 710 دانش‌آموز از آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در مراغه بازدید کردند کارگاه‌های آشنایی با دستگاه تولید نانوالیاف در آزمایشگاه دانش‌آموزی ایلام برگزار شد نمایشگاه هفته استانی توانا در شهرستان نور برگزار شد سمینار ترویجی دبیران با موضوع فناوری نانو در اصفهان برگزار شد نمایشگاه هفته توانا در بابلسر برگزار شد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور برگزار شد کارگاه دانش آموزی نانو در بجنورد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در آزمایشگاه دانش‌آموزی شهرضا برگزار شد حضور دانش‌آموزان عباس‌آبادی در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور بازدید 350 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در جیرفت بازدید دانش‌آموزان شهرستان‌های تهران از آزمایشگاه نانو شهرستان ری باشگاه نانو در نمایشگاه مشهد فجرآفرین آزمایشگاه دانش‌آموزی بهشهر، به همت خیرین هم‌زمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد بازدید 480 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در شیراز نمایشگاه هفته استانی توانا در فسا آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو با همکاری خیرین در شهر ساری افتتاح شد بازدید 360 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در استهبان بازدید 900 دانش‌آموز و دبیر از نمایشگاه هفته استانی توانا در ایلام بازدید 420 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در ملایر بازدید 400 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در همدان بازدید 1500 دانش‌آموز لرستانی از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان دورود بازدید 390 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان کرمانشاه بازدید بیش از 1200 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان قروه بازدید 750 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان زنجان بازدید 300 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان اراک بازدید 1000 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان سنندج برگزاری نمایشگاه استانی توانا هم‌زمان با افتتاح آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در دامغان بازدید بیش از 300 دانش‌آموز، دانشجو و دبیر سمنانی از نمایشگاه استانی توانا بازدید بیش از 300 دانش‌آموز و دبیر شاهرودی از نمایشگاه استانی توانا آزمایشگاه نانو ناحیه 2 بندرعباس به همت خیرین راه‌اندازی شد کارگاه آموزشی تجهیزات نانو (توانا) در شهر استانبول برگزار شد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در نیشابور دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در کرمان برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای ناحیه 6 مشهد کارگاه مقدماتی هفتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان کشوری در مشهد برگزار شد همکاری‌های آموزشی ایران و چین پروژه آزمایشگاهی اردوی علمی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو آزمون کتبی نهایی برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو بازدید برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو از شرکت‌های فعال در حوزه نانو افتتاحیه اردوی عملی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو اختتامیه هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو ارائه بسته‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، پایه و پیشرفته در غرفه توانا برگزاری کارگاه‌های فناوری نانو در مدارس هندوستان به همت شبکه توانا