• تعداد بازدید : ۴۷۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۰۱رای : ۴.۵
 • تعداد بازدید : ۴۶۸رای : ۴.۳
 • تعداد بازدید : ۴۴۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۵۰۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۵۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۶۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۲رای : ۳.۷
 • تعداد بازدید : ۹۹
 • تعداد بازدید : ۹۱
 • تعداد بازدید : ۸۱
 • تعداد بازدید : ۹۶رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۸۳
 • تعداد بازدید : ۱۰۰
 • تعداد بازدید : ۲۵۶
 • تعداد بازدید : ۲۶۱
 • تعداد بازدید : ۲۷۹
 • تعداد بازدید : ۲۴۹
 • تعداد بازدید : ۲۶۵رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۲۷۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۳۰۱
 • تعداد بازدید : ۱۵۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۴
 • تعداد بازدید : ۱۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۴۸رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۵۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۲رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۱۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۵۵رای : ۱.۵
 • تعداد بازدید : ۱۴۳
 • تعداد بازدید : ۱۴۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۱
 • تعداد بازدید : ۱۴۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۳
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۸۳
 • تعداد بازدید : ۸۱
 • تعداد بازدید : ۱۲۸
 • تعداد بازدید : ۷۹
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۵۴
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۱۰۲رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۱۳۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳۴رای : ۴.۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۶رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۹۹رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۸۹رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۱۱۲رای : ۲
 • تعداد بازدید : ۶۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۶۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۲۰رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۴رای : ۴
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۲۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۴۷
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۵۳
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۴۱
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۲۱رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۵۸رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۵۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۶۲
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۶۶
 • تعداد بازدید : ۵۳رای : ۲.۷
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۲۰رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۲رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴۰
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۳۹
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۲۵
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۲۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۵رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۲۲
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۳۴
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۶رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۵
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۲رای : ۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۲۸
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۹
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۲
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۲
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۱
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۶
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۷
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۳
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۲۳
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۲۰
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۶۴
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۴۲
 • تعداد بازدید : ۶۱
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۱۹
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۸
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۰
 • تعداد بازدید : ۱۸
 • تعداد بازدید : ۲۶
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۵
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۱۳
 • تعداد بازدید : ۱۴
 • تعداد بازدید : ۲۱
 • تعداد بازدید : ۱۱
 • تعداد بازدید : ۳۳
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۷
 • تعداد بازدید : ۱۶
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۵۴
 • تعداد بازدید : ۵۹
 • تعداد بازدید : ۴۳
 • تعداد بازدید : ۴۶
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۴۸
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۸۰
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۴۹
 • تعداد بازدید : ۵۲
 • تعداد بازدید : ۱۰۱
 • تعداد بازدید : ۸۴رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۹۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۸رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۸۹رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۹۲
 • تعداد بازدید : ۵۸
 • تعداد بازدید : ۱۰۹رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۷۸
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۶۳
 • تعداد بازدید : ۶۰
 • تعداد بازدید : ۸۱
 • تعداد بازدید : ۸۵
 • تعداد بازدید : ۶۳
 • تعداد بازدید : ۶۵
 • تعداد بازدید : ۷۵
 • تعداد بازدید : ۶۴
 • تعداد بازدید : ۶۲
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۶۵
 • تعداد بازدید : ۴۵
 • تعداد بازدید : ۵۷
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۶۶
 • تعداد بازدید : ۵۱
 • تعداد بازدید : ۵۱رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۵۵
 • تعداد بازدید : ۵۵
 • تعداد بازدید : ۵۲رای : ۱.۵
 • تعداد بازدید : ۷۰رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۵۸رای : ۱
 • تعداد بازدید : ۳۶
 • تعداد بازدید : ۶۷
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۳۸
 • تعداد بازدید : ۴۴
 • تعداد بازدید : ۳۲
 • تعداد بازدید : ۳۷
 • تعداد بازدید : ۳۰
 • تعداد بازدید : ۴۱رای : ۵
 • تعداد بازدید : ۲۷
 • تعداد بازدید : ۷۷
 • تعداد بازدید : ۲۹
 • تعداد بازدید : ۳۵
 • تعداد بازدید : ۳۶
پنجمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو نشست هم‌اندیشی مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور و مسئولان شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی توانا اولین نشست کانون رشد و توسعه استعدادهای باشگاه نانو اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی توانا در شهر سوژو چین اختتامیه ششمین المپیاد دانش آموزی نانو باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو غرفه توانا در هشتمین جشنواره علوم و فناوری نانو یازدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی نانو سومین دوره مهارت آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی توانا- مشهد چهلمین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاه‌های توانا در شهر یزد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در زنجان استان یزد؛ میزبان دومین هفته استانی فناوری نانو دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزاری مسابقه جورچین در شهرستان نور نمایشگاه استانی هفته پژوهش در پژوهش‌سرای دکتر غضنفریان زنجان حضور 220 دانش‌آموز بابلسری در سمینار آشنایی با فناوری نانو 710 دانش‌آموز از آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در مراغه بازدید کردند کارگاه‌های آشنایی با دستگاه تولید نانوالیاف در آزمایشگاه دانش‌آموزی ایلام برگزار شد نمایشگاه هفته استانی توانا در شهرستان نور برگزار شد سمینار ترویجی دبیران با موضوع فناوری نانو در اصفهان برگزار شد نمایشگاه هفته توانا در بابلسر برگزار شد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور برگزار شد کارگاه دانش آموزی نانو در بجنورد کارگاه نانو برای منتخبین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در آزمایشگاه دانش‌آموزی شهرضا برگزار شد حضور دانش‌آموزان عباس‌آبادی در آزمایشگاه دانش‌آموزی نور بازدید 350 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در جیرفت بازدید دانش‌آموزان شهرستان‌های تهران از آزمایشگاه نانو شهرستان ری باشگاه نانو در نمایشگاه مشهد فجرآفرین آزمایشگاه دانش‌آموزی بهشهر، به همت خیرین هم‌زمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد بازدید 480 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در شیراز نمایشگاه هفته استانی توانا در فسا آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو با همکاری خیرین در شهر ساری افتتاح شد بازدید 360 دانش‌آموز از نمایشگاه هفته استانی توانا در استهبان بازدید 900 دانش‌آموز و دبیر از نمایشگاه هفته استانی توانا در ایلام بازدید 420 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در ملایر بازدید 400 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در همدان بازدید 1500 دانش‌آموز لرستانی از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان دورود بازدید 390 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان کرمانشاه بازدید بیش از 1200 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان قروه بازدید 750 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان زنجان بازدید 300 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان اراک بازدید 1000 دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در شهرستان سنندج برگزاری نمایشگاه استانی توانا هم‌زمان با افتتاح آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو در دامغان بازدید بیش از 300 دانش‌آموز، دانشجو و دبیر سمنانی از نمایشگاه استانی توانا بازدید بیش از 300 دانش‌آموز و دبیر شاهرودی از نمایشگاه استانی توانا آزمایشگاه نانو ناحیه 2 بندرعباس به همت خیرین راه‌اندازی شد کارگاه آموزشی تجهیزات نانو (توانا) در شهر استانبول برگزار شد دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در بوشهر برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در نیشابور دوره آموزشی ویژه برگزیدگان استانی المپیاد، در کرمان برگزار شد راه‌اندازی آزمایشگاه نانو در پژوهش‌سرای ناحیه 6 مشهد کارگاه مقدماتی هفتمین المپیاد نانو ویژه برگزیدگان کشوری در مشهد برگزار شد همکاری‌های آموزشی ایران و چین پروژه آزمایشگاهی اردوی علمی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو آزمون کتبی نهایی برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو بازدید برگزیدگان هفتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو از شرکت‌های فعال در حوزه نانو افتتاحیه اردوی عملی هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو اختتامیه هفتمین المپیاد دانش آموزی نانو ارائه بسته‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، پایه و پیشرفته در غرفه توانا برگزاری کارگاه‌های فناوری نانو در مدارس هندوستان به همت شبکه توانا