شروع ثبت‌نام سومین مسابقه ملی توانمند

10Days 12Hours 16Minutes 41Seconds

پایان مهلت ثبت نام در سومین دوره مسابقه ملی توانمند

30Days 17Hours 16Minutes 41Seconds

اعلام نتایج

120Days 14Hours 16Minutes 41Seconds

 

زمان برگزاری مرحله عملی

61Days 13Hours 16Minutes 41Seconds

 

آزمون جهت آمادگی داوطلبین در مسابقه ملی توانمند

40Days 16Hours 16Minutes 41Seconds

اعلام نتایج

120Days 14Hours 16Minutes 41Seconds

 

اطلاع رسانی سومین مسابقه ملی توانمند

00Days 10Hours 16Minutes 41Seconds

شروع ثبت‌نام سومین مسابقه ملی توانمند

10Days 12Hours 16Minutes 41Seconds

پایان مهلت ثبت نام در سومین دوره مسابقه ملی توانمند

30Days 17Hours 16Minutes 41Seconds

اعلام نتایج پذیرفته شدگان

45Days 16Hours 16Minutes 41Seconds

 

آزمون جهت آمادگی داوطلبین در مسابقه ملی توانمند

40Days 16Hours 16Minutes 41Seconds